Doelstelling:

De stichting heeft als doel een gemeenschap te vormen van mensen die willen leven vanuit de verzoening met God in Jezus Christus. De visie die daaruit voortvloeit heeft als bron en  norm Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Visie:

De stichting Christengemeente ”de Schakel” is een geloofsgemeenschap van mensen die willen leven vanuit de verzoening met God in Jezus Christus. Vanuit die visie willen wij als leden van deze  geloofsgemeenschap:

  • Een open een gastvrije gemeenschap zijn die aansprekend en aanspreekbaar is voor mensen in verschillende levensfase en omstandigheden, zowel binnen als buiten onze geloofsgemeenschap.
  • Zorg en aandacht voor elkaar.
  • Momenten aanbieden van bezinning en spiritualiteit voor jong en oud en voor verschillende vormen van geloofsbeleving.
  • Aanbieden van gevarieerde ontmoetingsmomenten van mensen met elkaar en met God in een sfeer waarin ruimte is voor het luisteren naar elkaar en waarin nieuwe vormen worden ontwikkeld en beproefd.
  • Het innemen van een herkenbare plek in het dorp waar leden en niet-leden op verhaal kunnen komen.
  • Aandacht en respect bevorderen voor de kwetsbare medemens. In het bijzonder aan mensen die bijv. psychisch/chronisch ziek zijn. En zij die te maken hebben met armoede, gediscrimineerd worden. Om deze mensen zo mogelijk samen met anderen met raad en daad ter zijde te staan, voor zo ver dit niet door de overheid wordt gedaan.