Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • voorzitter: S. van der Meulen
  • secretaris: M.A. Dijkman
  • penningmeester: J. voor de Poorte

Algemeen email adres: deschakel2017@hotmail.com

Verslag activiteiten

Het bestuur stelt zich verplicht om binnen zes maanden na afloop van een boekjaar of zoveel mogelijk eerder verslag te doen van al de gedane activiteiten. Tevens zal de balans en de staat van baten en lasten van dat kalenderjaar worden gepresenteerd.